Podpis elektroniczny dla biegłych rewidentów

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w KRS. Biegły rewident zobowiązany jest do wykonywania sprawozdań z badanych jednostek finansowych co sprawia że musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uregulowane jest to artykułem 86 ustępem 1 ustawy o biegłych rewidentach obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku

Podpisy pod sprawozdaniem z badania

  1. Sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
  2. W przypadku gdy badanie ustawowe jest przeprowadzane przez więcej niż jedną firmę audytorską, każda z firm audytorskich biorących udział w badaniu wyznacza co najmniej jednego biegłego rewidenta do podpisania sprawozdania z badania.
  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 48 odpowiedzialność firmy audytorskiej.

Zgodnie z nią badanie jednostek, które podlegają wpisowi do KRS musi być sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta

Czy takie sprawozdania można podpisywać profilem zaufania?

Prawo nie przewiduje wykorzystywania zaawansowanego podpisu zaufanego. Jedyną możliwością można złożenia podpisu na dokumencie w formie elektronicznej jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Jest to jedyna opcja ponieważ jest jednoznaczna identyfikacja osoby składającej podpis i poświadczenie jej uprawnień. W jaki sposób? Kwalifikowany e-podpis , oprócz podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, obywatelstwo, kraj wydania identyfikatora i sam jego numer (najczęściej jest nim PESEL), powinien zawierać informacje takie jak: dane dotyczące posiadanego tytułu zawodowego i numeru nadanego w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Jest to szczególnie ważne w trakcie wydawania takiego podpisu ze względu na potwierdzenie tożsamości, wyłącznie z potwierdzeniem zgodności danych, które zostaną umieszczone w certyfikacie. Po takiej procedurze mamy pewność, że dokument został podpisany przez osobę do tego upoważnioną. Procedura ta dotyczy również innych zawodów zaufania publicznego.